Home

Domináns didaktikai feladat

Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Célok: mérhető cél - Olvasási kedv felkeltése, megerősítése, olvasóvá nevelés a BOOKR Kids oktatási alkalmazás használatával Esztétikai, erkölcsi, kulturális értékek megismertetése Nemes Nagy Ágnes - Ki ette meg a málnát c. verséve Domináns didaktikai feladat: ismeretszerzés. Célok . Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat, fejlesztési . Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat . Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat

  1. 13.3. A didaktikai feladat és a tanóra típusa közötti kapcsolat. A tanórák típusát egyértelműen az adott óra didaktikai feladatai határozzák meg. Ez alapján az alábbi alap óratípusokról beszélhetünk: A fenti ábrán középen láthatóak a didaktikai feladatok, melyben az egymásba forduló nyilak utalnak arra, hogy a.
  2. A didaktikai feladatokból egyből látható, hogy mennyire szorosan kapcsolódnak a didaktika alapelveihez, illetve a didaktikai célokhoz. A különböző tanári és tanítói módszerek tehát erőteljesen befolyásolják, hogy a tanulók miként, milyen szinten sajátítják el a tudást
  3. áns didaktikai feladat: ismeretszerzés Célok Távlati cél: - Egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kompetencia kialakítása - A rendszeres fizikai aktivitás iránti vágy kialakítása, fenntartása - Test kulturális ismeretek, mozgásműveltség fejlesztés
  4. áns didaktikai feladat: Új ismeret feldolgozása Célok: • Hosszúság fogalmának mélyítése egymásra épülő feladatok megoldásával • Becslési képesség fejlesztése becsléssel és a becslés pontosságának értékelé-sével • Mérési képesség és mérőeszközök használatának fejlesztése szabvány mérték
  5. áns didaktikai feladat határozza meg, amihez képest a többi csak részben, vagy részlegesen érvényesül. Az alap óratípusok felépítésnek ismerete nélkül azonban nem létezik kombináció, ezért a következőkben ezeket mutatjuk be
  6. áns didaktikai feladat csoportkohézió kialakítása Az óra típusa új ismereteket feldolgozó gyakorlatközpontú óra Fejlesztési célok Készségek, képességek nem nyelvi kommunikációs képességek, auditív érzékelés és észlelés, auditív figyelem, kreativitás, önkifejezés, gon-.

13 3 A Didaktikai Feladat Es A Tanora Tipusa Kozotti Kapcsolat A Kornyezo Vilag Megismeresenek Modszerei . Https Szig Hu User Browser File Bal 20oldali 20men C5 B1kh C3 B6z 20tartoz C3 B3 20f C3 A1jlok Portfolio Fogalomt C3 A1r Pdf . Http Publicatio Nyme Hu 1222 1 Edu12 6 Pdf A legtöbb tanórára megállapítható a domináns didaktikai feladat(ok). Mivel ez eleve meghatározza (legalábbis erősen behatárolja) a választható munkaformát, módszereket, eszközöket, egyben eldönti az óra típusát is. Vagyis az óratípus mindig a didaktikai (fő) feladattól függ. didaktikai feladatok óratípuso Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok: Olvasási kedv felkeltése, megerősítése, olvasóvá nevelés Esztétikai, erkölcsi, kulturális értékek megismertetése Szövegértés - értelmezés, ill- a kritikai és kreatív olvasás fejlesztés Jegyzetek a nyelvről. Jegyzetek a nyelvről; Bevezető; Első rész: Beszédképzés, beszédtechnik Domináns didaktikai feladat: Célok. Az adott óra célja (a domináns didaktikai feladatnak megfelelően): A kompetencia adekvát komponenseit használják (nyelvileg), kérjük! Kérjük, töröljék a tervezet írása közben a színessel jelölt megjegyzéseket! Az óra menete

Fejlesztési fókusz: Képi kifejezés

Domináns didaktikai feladat: y Motiválás, új ismeret feldolgozása, alkalmazása, ismétlő rendszerezése. Fejlesztési célok: y Olvasási kedv felkeltése, megerősítése, olvasóvá nevelés a BOOKR Suli alkalma-zás használatával. y Esztétikai képességek (hallásérzék, szinesztéziás gondolkodás; inspirációs érzé Domináns didaktikai feladat Ismeretek rendszerezése és rögzítése Az óra típusa Alkalmazó óra Elsajátítandó fogalmak tenger élővilága, medúza, környezetvédelem, akarat, kitartás Megelőző tevékenység Akvárium alap elkészítése, Tengernyi csoda c.történet elolvasása Követő tevékenység Akvárium befejezés didaktikai feladat megvalósítása közben nagyon hatékony a koordinációs ké­ bár ezekben az esetekben ez nem domináns. Az első változatban a feladat egyszerűbb, hiszen csak megfelelő fantáziával kell az akadálypályát kialakítani. Nem nélkülözhető sem a humor, sem az újszerűség díszüveges borok . Didaktikai feladatok · PDF fájl. Didaktikai feladatok ráhangolás témafekete istvan hose kör bevecsernobil 4 resz videa zetésgalloway marha e, új ismeretközlés ismeretbővítés gyakorlás, visszacsatolás, mházasságkötés gratuláció egerősítés ismétlés (óra eleji, téma eleji) rubophen tabletta hatóanyaga összefoglalás, rendszerezés házi feladat. A dokumentum belső tartalma felsorolja az óra sorszámát, az óra típusát (domináns didaktikai feladat), az óra anyagát és az esetleges megjegyzéseket (utalások a.

A feladat címében megfogalmazott kérdésre bizonyára sokan ismeritek a helyes választ (Piszkos Fred, a kapitány). Frontális beszélgetés a könyvről, írójáról, az esetleges olvasmányélmények megosztásával Download A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Hiba: Download Document. Ádám Kozma. 4 évvel ezelőtt A domináns letölthető le a könyvet epub. Megjelenés: 2016. szeptember 23. Elérhető fájlok: Tara Sue Me - A dominánwhippet kutya s.pkuznyecov df, Tara Sue Me - A domináns.epub, tolómotor Tara Sue Me - hajós pincefalu A domináns.mobi A könyv eszter név jelentése nyelve: hu-HU A könyv letöltése feltételei: Ingyen Hogyan lehet letölteni: lilencsilány nkek a könyv. Célszerű ezért az óra kezdete előtt megkérdezni, hogy mi lesz a domináns didaktikai cél (új anyag elsajátítás, megértés, alkalmazás, rögzítés, ellenőrzés, értékelés, a korábban tanultak előhívása, stb.), és hogy hogyan tervezi a tanár annak elérését

13.3. A didaktikai feladat és a tanóra típusa közötti ..

A didaktikai feladatok és az oktatási módszerek

See posts, photos and more on Facebook Didaktikai feladat: Munka-formák: Módszerek: Eszközök: Jutott-e elegendő idő az egyes szerkezeti egységek (didaktikai feladatok) eredményes megvalósítására? Melyek voltak az óra hangulatának domináns hatótényezői? (az óra anyaga, taneszközök, munkaformák, a tanár személyisége, az osztály közösségének. A kontinens mai felszínének kialakulásában domináns szerepet vállaló Didaktikai módszer Eszköz 0,5 tanulók előzetes tudásának előhívása a téma kapcsán Feladat kijelölés tanári közlés gondolattérkép, ppt. 3' Gondolattérképek készítése a füzetbe párokban Rendszerezés pármunka füzeti raj nevelésközpontú · életkori sajátosságok, szükségletekhez való igazodó · aktuálisan domináns szükségletekhez, egyéni sajátosságokhoz igazodó · játék dominanciája · tapasztalatszerzés sokoldalúsága, élményszerűsége · önmegvalósítás, felfedezés, alkotói tevékenység elősegítés · óvodapedagógus a tanulási folyamat elősegítőj Didaktikai feladatok szerint. Egyes oktatási stratégiák domináns módszerei stratégia módszerek Információk tanítása tanári bemutatás (közlés) segítségével előadás, magyarázat, megbeszélés, szemléltetés Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével magyarázat, megbeszélés Készségtanítás direkt.

Didaktikai mozzanat Didaktikai módszer Eszközök 1' Köszöntés, adminisztráció, a hiányzók 5' A feladat ismertetése: a diákoknak egy videó (1 perc) segítségével kell 3 kérdésre oka a régióban domináns nomád szarvasmarha-tenyésztés. A legelőket maximálisan kimerítik Jelenleg: a didaktikai feladat határozza meg az óra típusát és menetét.A vegyes típusú órák általános - és eléggé sablonos - menete: az óra céljának, tárgyának közlése (esetleg problémafelvetéssel motiválás); korábbi - kapcsolódó - ismeretek elsajátításának kontrollálása; új ismeretek közlése és. Didaktikai anyag a látás játékához Alvás látás hiánya Didaktikai materializmus Anyagi vagy materiális képzés, melyben a nagy mennyiségű művelődési anyag elsajátítását tartják elsőrendűen fontosnak. Képviselői úgy vélik, hogy az oktatás folyamata automatikusan magában hordozza a képességfejlesztés lehetőségét is Didaktikai alapelvek. Ez tudatosan kihasználható, fontos pedagógiai feladat. A feltétel a jó szellemiségű közösség kialakítása, pozitív beállítódású személyek domináns pozícióba helyezése. A tanár részéről ez egy tudatos közösségformáló tevékenység Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához BALLÉR, ENDRE GOLNHOFER, ERZSÉBET FALUS, IVÁN KOTSCHY, BEÁTA NÁDASI, MÁRIA NAHALKA, ISTVÁ

13.2.2. Óratípusok A környező világ megismerésének módszere

Körmöci Katalin publikációs és infomáció közlési weblapja. a. Mit ír elő az Óvodai Nevelés országos alapprogramja? Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a Külső világ tevékeny megismerése megnevezésű tevékenységforma keretébe sorolja a matematikai tapasztalatok szerzését. Ez az elgondolás egy fontos szakmai érv következménye tanulásirányító információkat egyaránt tárol, ugyanakkor többféle didaktikai feladat megoldásában képes segíteni a tanárt a korszerű képzési formákban, a nyitott, a flexibilis, és a nyitott távtanulásban. Ezek közös jellemzői: • a nyomtatott taneszközök és a verbális információ közlés egyeduralma megszűnik

A Rajz óra Didaktikai Feladatai - Zau

3. Néhány didaktikai feladat kommunikációja Jegyzetek a ..

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Készítette: Gombás Gáborné A művészeti nevelésnek nagyon fontos szerepe van a tanulók személyiség fejlődésében Mivel a mozgástanulásnak ebben a szakaszában a külső szabályozás érvényesül, gyakoriak a hibák, a feladat végrehajtása pontatlan, elégtelen hibás mozgáskapcsolatok, a folyamatosság, állandóság hiánya, ritmuszavar, és felesleges túlzott erőkifejtés jellemzi a mozgást (Nádori, 1991, Bironé, 1994) domináns tevékenységei viszonylag jól elkülöníthetők (egymásra épülnek, helyet hagyva a másik kettőnek, előkészítve a folytonosságot): • a gyermekkorban a játék • az iskoláskorban a tanulás • a felnőttkorban a munka. Az előadás címe talán meglepő lehet két szempontból is. 1 Házi feladat 311 A módszerek kiválasztása 313 A frontális munka jelenleg is az oktatás domináns szervezési módja 370 A mai egyetemi képzés legjobb didaktikai kézikönyve, ott a helye minden oktatásban dolgozó értelmiségi kezében.. Összefoglalás. A hagyományos szövegfogalmat szemügyre véve jutunk el a szövegtípusok jellegzetes hármasáig: a karakter, a szöveg és a szövegfájlok fogalmáig.. Didaktikai okok miatt a programozási nyelvek által ismert szövegfajtákat úgy tárgyaljuk, mint e típusok szűkebb értelmezését.. Ezt követően elvárásainknak engedve általánosítjuk a típusokat

Didaktikai Feladatok - Ocean Ge

A képességeket fejlesztő gyakorló földrajzórák didaktikai mozzanatai általánosságban nehezebben fogalmazhatók meg, mint az új ismereteket feldolgozóké, mert ahány feladat, annyiféle órafelépítést igényel. Az azonban biztos, hogy az alábbi mozzanatoknak meg kell jelenniük az órákon A könyv tanulhatóságát a 17 fejezet - melyek közül néhány a hazai didaktikai irodalomban újszerűnek tekinthető témaköröket tárgyal - mindegyikét bevezető témafelsorolás, a fejezeteket záró összefoglalás és feladatok segítik, s a további tájékozódáshoz gazdag irodalomjegyzék járul

Evolution of Teaching Methodology From Ancient Times to

elsősorban történeti és didaktikai szempontból tarthat számot érdeklődésre. TÁRGYSZÓ: Trendszámítás. idősorelemzési módszerek domináns elterjedésével - sokat vesztett népszerűségéből, ho-lott jelentősége alig csökkent. Fontos megemlíteni, hogy a hagyományos logisztikus A feladat az, hogy leírjuk, miként. Válasz A számítógépes szimulációk létrehozása kevés munkát igénylő feladat. Kép Válasz hálózati kommunikáció, multimédia, didaktikai design HIBAS Válasz interaktivitás, multimédia, Válasz a domináns információs inputok a teljes kognitív habitusbólérkeznek

Az elmúlt évtizedekben sokat változott a tanulás fogalma, a tanuláshoz való viszonyunk, a megszerzett tudás értéke. Azok a generációk, akik manapság szakmához vagy diplomához jutnak, késôbb biztosan tovább kell képezzék magukat vagy átképzésre szorulnak. Hogy ez természetes legyen az kell, hogy a.. Fejlesztési célok. Készségek, képességek. anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, a szövegértési kompetencia fejlesztése, szókincsfejlesztés, digitális kompetencia fejlesztése, gondolkodási és tudásszerző képesség fejlesztése, irányított tanulás képességének fejlesztés

Mintegy 50 éve váltak általánossá a tankönyvekben a kérdések és a feladatok, amelyek számos didaktikai funkciót betölthetnek. A tankönyvek, illetve sorozatok gyakran az egyéb, 3D taneszközökkel, audiovizuális és elektronikus információhordozókkal összehangolt, a tanár és a tanulók munkáját egyaránt segítő. Ezek az iskolaépület egészére vonatkozó rend, hierarchia és felügyelet elemei az egyes osztályok belső terének elrendezésében is érvényesültek, ez például a dobogóra állított tanári katedra domináns szerepének hangsúlyozása kapcsán is megfigyelhető (Göhlich, 1993. 109-111. o.) tankönyvek erős didaktikai céllal előkészített dialógusokat tartalmaztak, amelyek az adott A jelenleg domináns projektmunkákra és feladatkörökre koncentráló, mind az öt nyelvi feladat), kreatív írást (2. és 3.b feladat) és hallott szövegértést (4. feladat). A második szám

Talán nem is annyira nehéz, mint amilyennek első hallásra ígérkezik Nem-formális és informális tanulás — 18 Az ajtóban Gábor, a klub animátora fogad, angolul köszönünk, bemutatkozunk, majd amíg a többi tag is megérkezik, kisebb csoportokban beszélgetünk egymással. A téma fő vonulata mellett kiváló térképolvasási feladatok, adatgyűjtés, praktikus gyakorlatai. 3-24 feladat Domináns időállandó vizsgálata Ábrázoljuk függvényt, és határozzuk meg a függvények kezdeti meredekségét (mind a négy esetben ). A feladatban egy-, két- és három-energiatárolós tagokra kapcsolt egységugrás válaszainak (átmeneti függvények) Laplace-transzformáltja szerepel - Alkalmazási terület - a feladat és a szoftverek hardverigénye: - irodai adminisztráció, szövegszerkesztés - nem igényel csúcskategóriás gépet - kiadványszerkesztés, képfeldolgozás - programfejlesztés - komoly számítási teljesítmény, nagy tárterület szükséges - CAD/CAM - nagyon nagy teljesítményt igénye Alternativitás vagy az oktatási rendszer hiányosságai? 2003/11/19 19:57. Pedagógia. 0. 0. 2086 megtekintés. A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak. Az alternatív pedagógia fogalma a magyar pedagógiai közvéleményben mintegy másfél évtizede jelent meg Ha jó a feladat (tankönyv, program) - és egyáltalán, ha a tanuló motivált az azzal történő tanulásra -, akkor ez a kommunikáció oda-vissza működik. Ha a feladat (tankönyv, program) erre nem alkalmas, vagy a tanuló nem motivált az abból való tanulásra, ez a kommunikációs kapcsolat csorbát szenved, megszakadhat

Némethné dr. Tóth Ágnes Ph.D. Az inkluzív pedagógia didaktikai alapjai Kézirat. Társszerzők: Dr. Papp Gabriella Ph.D. 109- 112; 191- 193;210- 217; főiskolai tanár ELTE BGGYFK Budapest. Két-agyféltekés programozás-oktatás a marosvásárhelyi Sapientián Kátai Zoltán katai_zoltan@ms.sapientia.ro Sapientia EMTE Absztrakt: A legújabb kutatások alátámasztják, hogy a tanítás-tanulás folyamata annál hatékonyabb, minél több érzékszervet vonunk be. A reáltudományok kombinálása művészeti elemekkel (zene, tánc, stb.) j A kommunikációnak az a lényege, hogy a felekre bízza, hogy ezt a státuskülönbséget fenn kívánják-e a továbbiakban tartani vagy nem, hiszen éppen ennek megkérdőjelezése lehet a kiváltó oka a feleletváró üzenetváltásnak. A nyelven átjöltárulkozó világ megismerése dialógusokban, párbeszédekben zajló folyamat A didaktikai stratégia változása. továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket és a tanulók képességeit. A tanuláskor domináns szerep jut az információ feldolgozásában a tevékenykedtetésnek, a viselkedési formák gyakorlati alkalmazásának. hogy a feladat túl könnyűnek vagy túl nehéznek mutatkozik.

domináns szerep helyett a távoktatásban a facilitátor/ tutor/ tanácsadó/ szupervízor feladat: kor, tudásszint, szakmai képzettség szempontjából kognitív és didaktikai oldalát. A hagyományos oktatáshoz képest az alábbi elmozdulásokat emelhetjük ki Bármelyik didaktikai feladat elhanyagolása a tanulás eredményességét veszélyezteti!!! 6. A legfontosabb klasszikus didaktikai alapfogalmak 1. - Tanítás: A pedagógus célirányosan megvalósított tervező, szervező, - Tanulás: A tanuló tudatos és aktív közreműködése az oktatás - Ismeret: A világmindenségről a megismerés. feladat, mer t pedagógiai beállítottság, amelyet megkíván, nincs összhangban az általánosan didaktikai, ne velési feladatok megoldásár a tar talék oln unk. Az ór ak domináns sz erepe, amit az elne vezése is tükröz. A tan ulásnak ezt a leírását olyan modellnek tekinthetjük, amely bá

Az óra didaktikai feladatai: Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, új ismeretek szerzése- térábrázolás, ön- és vetett árnyék, kompozició - egy semleges vagy egy domináns világos színnel, - vékony ecsettel - lendületes, nagy formákkal A papírmasé készítése nem nehéz feladat. Sokféle lehetőség közül. domináns, a falkavezér, s ezt a kutya tudja is, hagyja is.) - epizodikus emlékezet, most (didaktikai célból) mégis megteszem. Talán a három, legfontosabb terápiára foghatóságot adja a: (az egyéni terápia logopédusi feladat = kiejtés). A beszéd (még a fecsegés is) a tanulás legelemibb formája. A Az előadás legelső gondolata volt, hogy az információtudományban és pl. a konnektivizmusban óriási változások mennek végbe egy év alatt -de a gyerekek,felnőttek ugyanolyanok maradtak, a rájuk való hatás, befolyásolás (természetesen csak pozitív, előrevivő értelemben) pedagógiai, pszichológiai, didaktikai elemei ugyanazok feladat pedig egyrészt az ország jólétéről való gondoskodás, másrészt pedig az ország terüle- akkád volt a hettita kancellária domináns nyelve gyakorlatilag minden műfajban. A több ele- amely a politikai-didaktikai üzenetet egy való-ságosnak látszó történetbe (a szereplők, a helyszínek, a történelmi. A feladat pontos, gazdaságos végrehajtása. Elsajátításának sebessége, a korrekció sikere, fejlett alkalmazási kvalitás, helyzet felismerése. Hajlékonyság: Az ízületekben létrejövő mozgások terjedelmi nagyága

pontok (cél, tartalom, feladat) egy kisebb, belső kúpként vannak közvetlen kapcsolatban a médiakiválasztást befolyásoló didaktikai, pszichológiai és gazdasá- gossági tényezőkkel - az utóbbiak alkotják a nagy kúp alaprétegét népszerûsítése a feladat, a szakmai képzés és továbbképzés meghatározott tartalmak átadását kommunikáció lesz domináns. A be-, és kilépés rugalmasságát biztosítani kell a hallgatók számára, beépíteni képes felsõoktatási metodikai-didaktikai eljárásokat szükséges kidolgozni. 3 Az oktatócsomag, a pedagógiai programcsomag és a pedagógiai rendszer, valamint a számítógépes tanítás-tanulás, és az e-learning megalapozója lényegében a programozott tanítási koncepció volt.[13] Oktatócsomagok. Az oktató programok 1970-es évekbeli megtestesítője az oktatócsomag. A oktatócsomagnak nevezzük az audiovizuális, nyomtatott és egyéb tanulási-tanítási.

WEB 2.0-ÁS ESZKÖZÖK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN Csapó Mónika A web 2.0 alkalmazásának pedagógiai és didaktikai alapjai Zenta, 2015. 1. Cégtörténet és fejlődé kettős feladat előtt állnak, hogy a különböző, iskolai tantárgyakat is érintő, elsajátítandó fél, a didaktikai vezető. Ebben a tanítási-tanulási folyamatban a tanári instrukció dominál: gyakorlati, iskolai domináns területei. A tanítási-tanulási folyamat tervezését Báthor Didaktikai feladatok. Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) hogy miért tűnik némelyik órai feladat nehéznek számukra, illetve milyen képességeik erősebbek, amelyekre támaszkodhatnak a tanulási folyamat során. 2. a tanulókra jellemző domináns intelligenciaterületek mentén nem új feladat. Kitünó összefoglalókat olvashatunk erról vnagyar tnyelven is. (Buzås, 1980. ; Laszlavik, 1982.) Ez tehát a didaktikai szempontok alapján, az angolszász és a nyugat- direkt irányítással létrehozott csoport, amely Amikor a nevelési cél is domináns szerepet játszik a csoportképzésben

Házi feladat 311 A módszerek kiválasztása 313 A frontális munka jelenleg is az oktatás domináns szervezési módja 370 A mai egyetemi képzés legjobb didaktikai kézikönyve, ott a helye minden oktatásban dolgozó értelmiségi kezében.. Danczi Annamária 2015. A szaktárgyi gyakorlat didaktikai jellemzői. In: Antalné Szabó Ágnes - Major Éva (szerk.) A tanárrá válás és a tanárság kutatása a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 11. ELTE. Budapest. 86-101 Az ember, mint feladat nyomul a világba, öröklött tulajdonságaitól, is a domináns abban a pillanatban mikor a sorokat rója, igazából mindig a helyzetelemzés körül rutinnal, más - és más didaktikai szokásokkal rendelkező kollégák egymásra utalt munkáját segítenem, a hatékonyágukat növelnem szükséges.. A taneszközről való gondolkodásban ez a szempont a domináns, ez uralja az átlagos felhasználók szemléletét is. A taneszköz nagyon fontos funkciójáról van szó, számos szép példát láthatunk arra, amikor ez a pedagógiai feladat teljesül. Ennek a didaktikai feladatnak megoldására a taneszközök alkalmazására. A gyermek aktuális fejlettségét az óvodai évek során a nevelési évben kétszer, januárban és májusban a következő területeken regisztráljuk • • Szociális képességek (hangulat, magatartás, szereplési hajlam, kapcsolatteremtés, reakciója sikerre, kudarcra, szabálytudat, monotónia tűrés, közösségben elfoglalt hely, együttműködési készség) Nagymozgás. A didaktikai alapelvek mindegyikét - fokozatosság, szemléletesség, arányosság, rendsze-resség-szervezettség, komplexicitás - figyelembe vettem, de az elsõ félévben, a középisko - lából a felsõoktatásba kerülõ hallgatók esetén az oktatási folyamat megszervezésében a fo-kozatosság elve volt a domináns